Lasteaia kodukord

RAKVERE KUNGLA LASTEAIA KODUKORD

                                                                                                                                                               Kinnitatud hoolekogu otsusega

                                                                                                                                                                Protokoll nr. 1.7/02 06.06.2023

Rakvere Kungla lasteaia kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

Kodukord on dokument, mille alusel toimub perekonna ja lasteaia vaheline koostöö.

Kodukord on lastele, lastevanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

Kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab lasteaia hoolekogu.

Kodukord avalikustatakse lasteaia veebilehel ja Eliisi keskkonnas.

1. Üldinfo

 • Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Rühmad on avatud 7.00-18.00.
 • Lasteaia rühmade välisuksed on avatud 7.00- 9.00 ja 15.00-18.00.
 • Sisenemiseks ajavahemikul 9.00-15.00 on avatud lasteaia peauks Kungla tn pool.
 • Lapsevanemad sisenevad lasteaeda oma lapse rühma uksest ja kasutavad siseruumides liikumisel jalatsikatteid.
 • Lasteaed on suletud riigipühadel.
 • Lühendatud tööpäevad on jõululaupäevale (24.12), uusaastale (1.01), Eesti Vabariigi aastapäevale (24.02) ja võidupühale (23.06) eelnev tööpäev. Neil päevadel lõpetavad rühmad töö kell 15.00.
 • Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu ja töötajate puhkusegraafikut.
 • Igal õppeaastal toimub töötajatele 2 arenduspäeva, mil lasteaed on laste jaoks suletud. Üks arenduspäev toimub oktoobrikuus ja teine jaanuarikuus. Lapsevanemaid teavitatakse täpsetest kuupäevades üks kuu ette. Kui puudub võimalus last koju jätta, on vajadusel tagatud lasteaiateenus valverühmas.

2. Koostöö ja infovahetus

 • Lapse heaolu lasteaias tagab pere ja lasteaia koostöö.
 • Ettepanekute esitamiseks, sh abi ja nõu saamiseks tuleb pöörduda lasteaiaõpetajate, juhtkonna, tugispetsialistide või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole.
 • Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esmalt rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi juhtkonnalt.
 • Iga pere saab lasteaeda tulles lasteaeda tutvustava infokirja e-posti teel.
 • Lasteaeda tuleva lapse vanem täidab lapse kohta küsitluse “Tere tulemast lasteaeda!”
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest teemadest teavitatakse lapsevanemaid e-posti teel, Eliisi keskkonnas, lasteaia kodulehel ja rühma stendil.
 • Lapsevanem teavitab rühmaõpetajaid esimesel võimalusel telefoni, e-posti või Eliisi vahendusel, kui laps ei tule lasteaeda, ning samuti teavitab rühma töötajaid, kui laps naaseb lasteaeda.
 • Kontaktandmete muutumisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat koheselt.
 • Laste, lastevanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest.

 

3. Toiduraha ja kohatasu tasumine

 • Lapsevanem tasub igakuiselt lasteaia kohatasu vastavalt Rakvere linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.
 • Kohatasu soodustus tuleneb Rakvere linnavalitsuse määrusest.
 • Nii lasteaia kohatasu kui toiduraha arved saadetakse lapsevanema e-posti aadressile.
 • Toidupäevade täpseks arvestamiseks teavitab lapsevanem lapse toitlustamise soovi puudumisest vastavalt toitlustamise lepingu sätetele.

4. Lapse lasteaeda toomine, koju viimine ja lapse puudumine

 • 2-3aastane laps, kes pole varem lasteaias käinud, vajab aega lasteaiaga harjumiseks. Kohanemisperioodi pikkus sõltub lapse individuaalsusest ja lepitakse kokku rühmaõpetajatega.
 • Hommikuti lasteaeda tulles tuleb varuda piisavalt aega, et anda laps õpetajale isiklikult üle. Vajadusel informeerige õpetajat lapse päeva mõjutada võivatest oludest (nt laps magas halvasti, tavarutiini muutused vm).
 • Palume tuua laps lasteaeda õigeaegselt:
  • kui laps sööb hommikueinet, tuleb ta lasteaeda hiljemalt 8.30,                
  • kui laps ei söö hommikueinet, tuleb ta lasteaeda hiljemalt kell 9.00, sellel ajal algavad õppe- ja kasvatustegevused.
 • Lapsele järele tulles tuleb rühmaõpetajat teavitada, et laps läheb koju.
 • Teavitage õpetajat, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine.
 • Õpetajal on keelatud last anda:
  • võõrale isikule, keda pole õpetajale tutvustatud,
  • joobes vanemale (õpetajal on õigus teavitada sellest lastekaitsetöötajat),
  • alaealisele õele või vennale, kui selleks puudub lapsevanema avaldus. Kui lasteaial tekib põhjendatud kahtlus, et lapse koju viimine võib vanemal õel või vennal üle jõu käia, võtab lasteaia töötaja ühendust lapsevanemaga.
 • Kui lapsele ei ole lasteaia sulgemise ajaks järele tuldud, proovib rühma töötaja lapsevanematega või volitatud esindajaga telefoni teel kontakti saada ning teavitab olukorrast direktorit. Kui lapsevanemaga ei õnnestu kontakti saada, pöördub direktor linna sotsiaalosakonna juhataja poole.

5. Riietus

 • Laps tuleb lasteaeda puhaste, tervete ja lapse kasvule vastavate riietega ning korrastatud välimusega.
 • Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt).
 • Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
 • Lapse riided peavad olema markeeritud lapse nimega, et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist.
 • Lapsed kannavad lasteaias mugavaid ja kindlalt jalas püsivaid libisemiskindlaid vahetusjalanõusid.
 • Alates 5aastaste laste rühmadest kasutatakse liikumistegevuses eraldi võimlemisriideid.
 • Lapsed käivad õues iga ilmaga, seega peavad lapse riietus ja jalanõud vastama ilmastikule.
 • Talvel käiakse õues kuni -15 kraadi (tuulekülm) temperatuuriga (aluseks sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”).
 • Kuna lapsed on õues aktiivsed tegutsejad, pange lapsele kaasa õueriided, mis võivad määrduda.
 • Lapse riiete küljes ei tohi olla paelaga kinnitatud helkureid, pikki nööre või muid teda ohustavaid detaile (kaelakeed vm ehted). Mitte kasutada pikki salle.
 • Sõrmikud andke kaasa lapsele, kes oskab neid ise kätte panna.
 • Suveperioodil on lapsel peas õhuke müts või rätik, et ennetada päikesepiste ohtu.

6. Lapse tervise ja heaolu toetamine

 • Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, millest lähtudes lasteaed kohandab võimaluse korral lapse päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevust.
 • Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
 • Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib ohustada lapse enda või teiste isikute tervist ja kellel on silmnähtavad haigustunnused.
 • Lasteaias käib laps, kelle terviseseisund lubab tal osa võtta kõigist lasteaia tegevustest ja igapäeva toimingutest.
 • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
 • Haigele lapsele tuleb lapsevanem järele esimesel võimalusel.
 • Kui laps haigestub lasteaias või juhtub õnnetus, kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem lasteaeda esimesel võimalusel.
 • Rühmaõpetaja teavitab lapsevanemaid nakkushaiguse juhtumist oma rühmas esimesel võimalusel, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
 • Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid, välja arvatud, kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise (nt diabeet, astma).

7. Turvalisuse tagamine

 • Lasteasutuses ollakse kõikide laste, töötajate, lapsevanemate ja külaliste vastu lugupidavad ja viisakad.
 • Lasteasutuse töötajate eesmärk on ennetada vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi.
 • Lasteasutuse töötajad loovad füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lastele on seatud lasteaia hoonest ja territooriumilt omavolilise väljumise Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal, koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.
 • Väljasõidule minnes esitab rühmaõpetaja direktorile registreerimislehe kaasas olevate laste ja töötajate nimekirjaga.
 • Väljaspool lasteaia territooriumit liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
 • Lasteaia õuealal tohivad liikuda vaid lasteasutust teenindavad transpordivahendid, tagades seejuures laste turvalisuse ja ohutuse.
 • Lasteaia sissepääsu väravat ei tohi blokeerida ega teiste sõidukite liiklemist takistada.
 • Lasteaia parklas tuleb seisva sõiduki mootor seisata.
 • Lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel aiavärava ja lukustavad selle riiviga, et tagada õuealal viibivate laste turvalisus laste õuesoleku ajal.
 • Lapsevanem ja lasteaia töötaja informeerib juhtkonda, kui tekib kahtlus võõra isiku viibimisest lasteaia territooriumil või siseruumides.
 • Lastega õuesoleku ajal viibib turvalisuse tagamiseks laste rühmaga koos piisav arv töötajaid. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega lasteaia ruumidesse, tagab teine lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • Lasteaia territooriumil ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval. Jalgrattad paigutatakse jalgrattahoidlasse.
 • Lasteaial on liiklusväljak, kus lapsed saavad jalgrattasõitu harjutada, mujal lasteaia territooriumil ei ole jalgrattaga sõitmine lubatud.
 • Igal rühmal on kindel rattasõidupäev.
 • Rattaga sõites on lastel nõutav kiivri olemasolu, soovitatavad on põlve- ja küünarnukikaitsmed.
 • Lasteaeda ei tooda kaasa nutivahendeid, vägivaldsetele mängudele õhutavaid mänguasju ja ohtlikke esemeid.
 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või katkimineku eest.
 • Lasteaia direktor on kohustatud viivitamatult teavitama lapsevanemaid laste vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest tuleb viivitamatult teavitada lasteaia direktorit.
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
 • Lasteaed teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat lapsel avastatud vägivalla ja/või väärkohtlemise tunnustest.

Tutvuge täiendava infoga lasteaia koduleheküljel www.kunglalasteaed.ee.

Meeldivat koostööd!

Rakvere KUNGLA Lasteaia pere

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 24 külalist ja 0 liiget