One moment...
LASTEAIAST    LAPSEVANEMALE    Rühmad    DOKUMENDID    Kontakt    Personal    UUDISED    MENÜÜ     Tervist Edendav Lasteaed (TEL)     GALERII    ÕNNE ja TOOMASE UUDISLEHT    e-kokaraamat    Vabad töökohad    Tegevus-ja õppekava    Projektid
Õppekava  Etendused  Ühisüritused
Print

Lasteaial on oma õppekava, mille aluseks on Koolieelsete lasteasutuste  riiklik õppekava. Lasteaia õppekava alusel koostab iga rühm oma tegevuskava, kus on määratletud õpitava materjali ulatus ja temaatika. Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppekasvatusprotsessis  käsitletakse 10 valdkonda.

Valdkond MINA JA KESKKOND

 • tervikliku maailma tunnetamine

 • keskkond  (keskkonna hoidmine, mõtteviis jne)

 • sotsiaalses-, loodus- ja tehiskeskkonnas orienteerumine

 • lugupidamine enda ja teiste suhtes (kodu, vanemad, vanavanemad, sõbrad, lemmikloomad jne.)

 • tervis (tervise väärtustamine, ohutult käitumine, suhtlemine, emotsioonid jne)

 • sallivus  (salliv suhtumine erinevustesse)

 • rahvatraditsioonid 

 • ohutu liiklemine tänaval (eakohased teadmised liiklusmärkidest-ja reeglitest, teiste liiklejatega arvestamine)

Valdkond KEEL JA KÕNE

 • kuulamine ja kõnelemine (keelekasutus-hääldamine, sõnavara, grammatika, suhtlemine, jutustamine, kuulamine lastekirjandus, õppemäng, lavastus, jutustamine,  jm)

 • vaatlemine ja uurimine (õppekäik, katsed, kirjanduse uurimine jm)

 • lugemine ja kirjutamine (lastekirjandus, kirja eelharjutused jm)

 Valdkond  MATEMAATIKA

 • võrdlemine ja arvutamine (hulgad, loendamine, arvud; suurused ja mõõtmine; geomeetrilised kujundid)

Valdkond KUNST

 • maalimine 

 • joonistamine

 • voolimine

 • meisterdamine ja kleepetöö

 • käsitöö

Valdkond MUUSIKA

 • laulmine

 • muusika kuulamine

 • muusikalis-rütmiline liikumine

 • pillimäng

Valdkond LIIKUMINE

 • põhiliikumised

 • liikumismängud

 • erinevad spordialad

 • tants ja rütmika

 

 Valdkond EESTI KEEL KUI TEINE KEEL

 • kuulamine (tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ja lihtsamatest väljenditest)

 • kõnelemine (kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtluses, soovib ja julgeb suhelda nii eakaaslaste kui täiskasvanutega)

 • eesti kultuuri tutvustamihne (tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu)

Õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

 • loome turvalise, rõõmsameelse, arendava ning mängulise õpi-ja kasvukeskkonna
 • oleme avatud peredele koostööks ja ühisteks tegevusteks. Kõik meie laste vanemad on tutvunud oma rühma õppekavaga. Lasteaed on koduse kasvatuse toetaja
 • arvestame laste erinevaid võimeid ja vajadusi
 • kujundame toimetulekuoskusi, tervislikku eluhoiakut ja säästlikku suhtumist keskkonda
 • tutvustame eesti kultuuritraditsioone ning teiste rahvaste kultuuri
 • arendame last läbi igakülgse mängulise tegevuse
 • tekitame huvi õpitava vastu
 • uurime maailma koos lapsega - katsetades, avastades, probleeme tõstatades ja neile lahendusi leides
 • suuname last märkama ilu meie ümber tutvustades erinevaid kunstiliike
 • kujundame hoiakuid, mis väärtustavad elu ja inimesi

Meie lasteaia eripäraks on :

·         kaasaegsete spordikomplekside kasutus liikumisõpetuses ( spordihall, maneež,            staadion, ujula, kunstmuru väljak);

·         Rakvere tervise-ja loodusradade aktiivne kasutamine; õuesõpe

·         eesti keele täiendav õpe ja  kooliks ettevalmistus vene rahvusest lastele; 

-        " titekamber"; 

·         võimalusel isemajandavad huviringid: muusikaring;

·         huviringid: jalgpallitrenn 4-6aastastele, Kolme Põrsakese Teadusring 6-

           aastastele

·         suur õunapuuaed, kus viiakse läbi üritusi,  peetakse perepiknikke ning saadakse

           varju kuumadel suvepäevadel;

·         terviseedendamine.

 

                                                                
RAKVERE KUNGLA LASTEAIA ÕPPEKAVA
 
SISUKORD
 
 
 
1. Lasteasutuse liik ja eripära
2. Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu
    eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti                                                                     
3. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ( päevakava koostamise põhimõtted,
    õppe-ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus),
    sealhulgas suveperioodil
4. Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus                                                                                       
5. Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus
6. Lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus
7. Õppekava uuendamise ja täiendamise kord    
 
ÕPPEKAVA LISAD
 
1. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas
     Mina ja keskkond.          
2. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas
    Keel ja kõne.                  
3. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas
     Eesti keel kui teine keel.
4. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas
     Matemaatika.                  
5. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas
     Kunst
6. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas
     Muusika.                          
7. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas
     Liikumine.                       
8. Lapse arengu hindamise põhimõtted ja kord  Kungla Lasteaias
9. Eeldatavad mänguoskused vanuseti.                                         
10. Eeldatavad tunnetus – ja õpioskused vanuseti.                        
11. Eeldatavad sotsiaalsed oskused vanuseti.                               
12. Eeldatavad enesekohased oskused vanuseti.   
                   

 Kinnitatud  07.10. 2015 direktori  käskkirjaga nr 1.1/15  
   
                                    

 Õppekavaga on võimalik tutvuda lasteaias.

 

© 2009-2019 Lasteaed "Kungla"
Kungla 5a, 44308 Rakvere
Üldtelefon: (+372) 324 1668 või (+372) 5 567 1937
kunglalasteaed@gmail.com
by doIT